Algemene voorwaarden Ebike accudokter

1.

Toepasselijkheid
1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(1) “ebike accudokter”: 


(2) “Opdrachtgever”: De partij die zaken en/of diensten afneemt van ebike accudokter

(3) “Overeenkomst”:

Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst, die tussen ebike accudokter en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dien aangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.

(4) “Order”:
Elke opdracht van de Opdrachtgever.

(5) “Producten”: Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten.


(6) “Provider”:
De aanbieder van diensten 

(7) “Consument”: De natuurlijk persoon die
uitsluitend voor niet professioneel gebruik/ privégebruik zaken en/of diensten van ebike accudokter afneemt.


1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van ebike accudokter alsmede op de tussen ebike accudokter en de  Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.


1.3
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.4 De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing
indien en voor zover daarover schriftelijk met ebike accudokter overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van
deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen ebike accudokter en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2.
Aanbod en Overeenkomst

2.1
Alle aanbiedingen en offertes van ebike accudokter, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft ebike accudokter het recht dit aanbod binnen vijf
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


2.2
Een aanbieding van ebike accudokter bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.3
Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever. 

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand tussen ebike accudokter en de Opdrachtgever:
• Indien ebike accudokter een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of indien ebike accudokter zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de Order.
• In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of offerte van ebike accudokter, wanneer ebike accudokter de opdracht binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.
2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,enz. die op de website van ebike accudokter, in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding,
ontbinding van de overeenkomst of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

3.
Prijzen / tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijdvan een actie. 

3.2 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten.

3.3
De prijzen van toestellen wijzigen regelmatig. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De voorraadstatus vermeld op de website van ebike accudokter is slechts een indicatie. Uiteraard komt de daadwerkelijke voorraad hier zo veel mogelijk mee overeen. ebike accudokter is niet aansprakelijk indien de voorraadstatus niet blijkt te kloppen.ebike accudokter is niet  aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de gebruikte postbedrijven. 

3.4 ebike accudokter behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.

3.5 Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan ebike accudokter dient plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop aan de Opdrachtgever door overmaking op de bankrekening van ebike accudokter te zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling op factuur (indienafgesproken) plaatsvinden. Betalingstermijn op rekening betreft 14 dagen.


3.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeftebike accudokter het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te brengen,waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand
wordtgerekend, onverminderd de verder aan ebike accudokter toekomende rechten ter zake.


3.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door ebike accudokter worden gemaakt  teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever.


3.8
Verrekening is niet toegestaan, tenzij ebike accudokter de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.


3.9 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langst openstaande vordering van ebike accudokter tegen de
Opdrachtgever en van alle verschuldigde rente en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.

4.
Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

4.1
Een eventueel door ebike accudokter vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens ebike accudokter, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ebike accudokter.


4.2 De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld
afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever ebike accudokter zo snel mogelijk op de
hoogte te stellen van het geconstateerde.

 
4.3 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen ebike accudokter en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering van die zaken aan de Opdrachtgever. 

4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, verzending en verpakking, e.d. bepaald door ebike
accudokter, zonder dat deze hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.


4.5 ebike accudokter zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen
leveringstermijn om welke reden dan ook wordt 
overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 30 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald.

4.6 Alle door ebike accudokter geleverde zaken blijven eigendom van ebike accudokter of dienstoe leveranciers totdat het verschuldigde onder de
Overeenkomstvolledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

4.7
Indien de Opdrachtgever een bestelling plaatst, onder rembours, en de Opdrachtgever wenst om wat voor redenen af te zien van de
bestelling dan wel weigert het pakket aan te nemen, dan zal ebike accudokter het verschuldigde bedrag voor de rembours zending
bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

4.8
Indien de Opdrachtgever een bestelling wenst te retourneren kan ebike accudokter de door haar gemaakte verzendkosten en administratiekosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever. 
Het voorstaande is niet van toepassing in geval van een RMA.

4.10
Wij leveren ook in Belgie, de standaard levertijd kan hierbij afwijken.

4.11
ebike accudokter  zal uw accu, voor een maximaal periode van 4 maanden in bewaring houden. Hierna zal het toestel vernietigd worden.

Als de opdracht gever na dit termijn de kosten niet heeft voldaan aan ebike accudokter zal het desbetreffende artikel eigendom worden van ebike accudokter.

4.12
Wanneer ebike accudokter een reparatie retour stuurt naar de opdrachtgever zal ebike accudokter  €0 in rekening brengen aan de opdrachtgever.

4.13
ebike accudokter verzend retourzendingen altijd aangetekend en verzekerd tot een bedrag van €500. ebike accudokter zal bij verlies
of diefstal niet verantwoordelijk zijn, zij zal de opdrachtgever doorsturen naar de behandelaar van de zending. Wanneer blijkt dat het
pakket niet te traceren blijkt te zijn zal de klant het verzekerde bedrag uitgekeerd krijgen min een eigen risico van €50. ebike
accudokter is niet aansprakelijk voor overige kosten.

4.14
ebike accudokter bied de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van verzendservice middels antwoordnummer, deze gratis service is
voor risico van Klant. Deze verzendservice is zonder verzekering en handtekening voor ontvangst. ebike accudokter is niet verantwoordelijk bij verlies of schade.

5.
Zichttermijn voor consumenten

5.1
Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Opdrachtgever, die tevens Consument is, het
recht de zaak zonder vermelding van redenen binnen 7 dagen na ebike accudokter te retourneren. Let wel dit geldt alleen door
aanschaf door een consument en niet door aanschaf door een onderneming, in welke vorm dan ook. Uitgesloten van deze regeling
zijn software waarvan de verzegeling is verbroken of software waarvoor een registratie heeft plaatsgevonden.
5.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 7 werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de
Consument de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen. 

5.3
Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden het
recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal
ebike accudokter, binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de
Consument trachten een  gelijkwaardig product te leveren. 

5.4
Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt
de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.  

5.5 ebike accudokter aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij over terugzending van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte is
gesteld, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ebike accudokter opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de Consument. ebike accudokter neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.


5.5
ebike accudokter zicht termijn is niet geldend voor op maat gemaakte artikelen.

6.
Verzuim

6.1
Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met ebike accudokter, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te
zijn.
6.2 In het geval van een van de in het vorige lid van dit  artikel genoemde omstandigheden, is ebike accu dokter gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan ebike accudokter toekomende rechten ter zake, zonder dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 

6.3
Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde  nalatigheden, haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van
een verbintenis door ebike accudokter niet verleent of doordat  een ander beletsel van haar zijde opkomt, is ebike accudokter gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door ebike accudokter in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van ebike accudokter om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en / of gederfde
winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door
ebike accudokter voortduurt, door de Opdrachtgever van ebike accudokter geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl
ebikeaccudokter gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende
uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.
7.
Aansprakelijkheid

7.1
ebike accudokter aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van ebike accudokter.

7.2 ebike accudokter aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele rechten en verplichtingen uit gesloten abonnementsovereenkomsten met
Provider.

7.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van ebike accudokter of van leidinggevende of ondergeschikten van ebike accudokter. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan
ebike accudokter op geen enkele wijze binden.

7.4 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ebike accudokter geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van ebike
accudokter in geval van overmacht.

7.5
ebike accudokter is niet aansprakelijk wanneer er na revisie een defect aan de fiets ontstaat, al onze producten worden getest en nagemeten op juistheid van werking zoals de fabrikant deze opgeeft.

7.6
In sommige gevallen functioneerd het scherm of de indicator niet meer. Hiervoor is fiets-accureparatie niet verantwoordelijk.

8.
Overmacht

8.1
Indien ebike accudokter door een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens de
Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomstopgeschort voor de duur van de Overmacht toestand.


8.2 In het geval van een Overmacht toestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
8.3 Indien de overmacht toestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever
als ebike accudokter het recht de Overeenkomst schriftelijk,geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de Overmacht
toestand dit rechtvaardigt. In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmacht toestand langer
dan dertig dagen duurt.


8.4 Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die ebike accudokter niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van ebike accudokter,noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ebike accudokter komt.
Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat ebike accudokter door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden
niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder Overmacht wordt verder onder meer begrepen: 

• Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;

• Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van ebike accudokter;

Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar ebike accudokter toe, of van ebike accudokter naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

• De aanvraag van de Opdrachtgever wordt niet door de betreffende Provider gehonoreerd.

8.5 In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.


8.6 ebike accudokter zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, dan ebike accudokter jegens de Opdrachtgever zou zijn. 

9.

Reclameren
9.1 De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden.
Eventuele klachten over een door ebike accudokter geleverde zaak, dienen door  de Opdrachtgever terstond aan ebike accudokter schriftelijk en
gemotiveerd, binnen uiterlijk twee werkdagen na aflevering, per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt ebike accudokter geacht haar verplichtingen correct te
zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen.


9.2 Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde  termijn aantoont dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft ebike accudokter de keuze deze zaken tegen  retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 


9.3 Indien de  Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door ebike accudokter geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd.


9.4 In geval van geringe afwijkingen van de bestelling, zoals in kleur, decoratie,  of maatvoering ten aanzien van de door ebike accudokter
geleverde zaken heeft de Opdrachtgever geen reclamerecht of andere aanspraken.

9.5
In de situatie dat beschrijvingen bij artikelen niet juist zijn of niet volledig aan de omschrijving van het artikel voldoen, kan hieruit voor de Opdrachtgever, nooit een reclamerecht of andere  aanspraak voortvloeien.

10.
Garantie

10.1
ebike accudokter garandeert gedurende 24 maanden dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid en
levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Exclusief schade welke ontstaat door gebruik. 

10.2 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepaling indien:


• de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door
of namens ebike accudokter zijn verricht;
• de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
• de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
• de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; 
• de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig
heeft  behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen. 
10.3 Een defecte accu is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Noch is ebike accudokter op enigerlei aansprakelijk voor kosten die ontstaan ten tijde van een DOA. 

10.5 De kosten van retourzendingen komen altijd voor rekening van Opdrachtgever en nimmer voor rekening van ebike accudokter

10.6
Wanneer onverhoopt een accu niet werkt op de fiets neemt fiets-accureparatie de accu terug in. Uw lege behuizing stuurt Fiets-accureparatie retour.
Verzendkosten worden in rekening gebracht naar opdrachtgever 

Van deze garantie termijn kan alleen worden afgeweken indien opdrachtgever en ebike accudokter dit schriftelijk zijn overeengekomen.

10.7
Op door ebike accudokter geleverde batterijen, accu´s alsmede lederen cases geldt een garantietermijn van 
Maximaal 24 maanden. Van deze termijn kan nimmer worden afgeweken.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden  regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de  consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de
overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

10.8
Fietsaccu reparatie is niet verantwoordelijk voor schade aan fiets, computer, of randzaken. wanneer de accu niet werkt of er is een defect aan de fiets is Fiets-accureparatie nimmer verantwoordelijk voor deze schade. 

10.9
Wanneer een fietsaccu niet werkt door een defect in de elektronica van uw fiets nemen wij de accu in tegen 50% van de kostprijs.

10.10
Per jaar kan een accu een capaciteit reductie hebben van 20/30% Dit is nimmer de verantwoording van Fiets-accureparatie maar een normaal
verloop bij revisieaccu.

11.
Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1
Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen ebike accudokter en de Opdrachtgever ontstaan uit deze 
Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. ebike accudokter behoudt evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de
Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties. 

11.3 Deze voorwaarden
zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 01-11-2017